ครูผู้สอน

01

นายเกียรติชัย  แสนศรี
ตำแหน่งครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

โรงเรียนอุตรดิตถ์    จังหวัดอุตรดิตถ์

สำนักงานเขตพื้นการศึกษามัธยมศึกษา เขต 39