คำแนะนำการใช้งาน


  บทเรียนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ เพื่อส่งเสริมความสามารถในการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาซี วิชาคอมพิวเตอร์  สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 จัดทำเพื่อใช้จัดการเรียนการสอน ในกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี โรงเรียนอุตรดิตถ์ อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 39 วิธีการศึกษาบทเรียนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ให้นักเรียนปฏิบัติ ดังต่อไปนี้

  1.      ศึกษาคำอธิบายรายวิชา มาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัด โครงสร้างรายวิชา และจุดประสงค์การเรียนรู้

  2.      ในเมนู "คำอธิบายรายวิชา"

  3.      นักเรียนสมัครสมาชิกในระบบแล้วทำการยืนยันการสมัครผ่าน อีเมล (E-Mail)

  4.      นักเรียนเข้าระบบโดยใส่ชื่อผู้ใช้กับรหัสผ่านที่ทำการสมัครเพื่อเข้าสู่ระบบ

  5.      นักเรียนรอครูผู้สอนเพิ่มชื่อนักเรียนเข้ากลุ่มเรียนหรือห้องเรียนในบทเรียน

  6.      ให้นักเรียนทำแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ก่อนเรียน จำนวน 20 ข้อ

  7.      เนื้อหาบทเรียนมีทั้งหมด 7 หน่วยการเรียนรู้ ดังนี้

           -   หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง หลักการแก้ปัญหาด้วยกระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศ

          -    หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง การเขียนโปรแกรมภาษา

          -     หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง แนะนำภาษาซี

          -     หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 เรื่อง ตัวแปรกับชนิดของข้อมูล

         -      หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 เรื่อง นิพจน์และตัวดำเนินการ

         -      หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 เรื่อง การรับและแสดงผลข้อมูล

          -   หน่วยการเรียนรู้ที่ 7 เรื่อง คำสั่งควบคุม

  8.   ให้นักเรียนเข้าศึกษาหน่วยการเรียนรู้ตามลำดับพร้อมทั้งทำกิจกรรมในแต่ละหน่วยการเรียนรู้แต่ละหน่วยการเรียนรู้ประกอบด้วย

          -     ทำแบบทดสอบก่อนเรียน จำนวน 20 ข้อ

          -     ศึกษาเนื้อหาหน่วยการเรียนรู้

          -     ทำใบงานประจำหน่วยการเรียนรู้

          -     ทำแบบทดสอบหลังเรียน จำนวน 20 ข้อ

       9. เมื่อศึกษาบทเรียนครบทุกหน่วยการเรียนรู้แล้ว ทำแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หลังเรียนเพื่อวัดผลการเรียนรู้ จำนวน  20 ข้อ